Karaktärisering av avfall

Grundläggande karakterisering av avfall både icke farligt och farligt avfall

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:10, ska allt avfall som deponeras genomgått en grundläggande karakterisering. Avfallsproducentern ansvarar för att denna genomförs och att uppgifterna i dockumentationen är korrekta.

Avfallet är farligt avfall

Har avfallet genomgått provtagning?
Om ja,vad har analyserats?

Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överenstämmer med det avfall som lämnats. Vid felaktigt ifylld karaktersering eller om avfallet skulle avvika från ovanstående kommer kostnaderna för avfallets bortförskaffande samt eventuella följdskador belasta avfallslämmnaren.